سمینار دلبستگی یا وابستگی مسئله این استموسسه پژواک هنر و اندیشه برگزار خواهد کرد 

دل بستگی یا وابستگی مسئله این است؟!


دلبستگی یا وابستگی

به نظر شما آدم دلبسته باشه بهتر یا وابسته؟؟؟


سخنران: آقای دکتر مجد

زمان: 2 آبان ماه 1393

مکان: بیمارستان میلاد


پیش ثبت نام الزامی است

44048959-44048949-22028672

طراحی سایت پارس میزبان