صفحه اصلی arrow نکته به نکته

نکته به نکته

• قبل از ازدواج چشمانتان را باز كنيد و بعد از آن‚ ببنديد.
اسكاروايلد

• تمام موفقيت‌هاي خود را مديون اين هستم كه هر كاري را يك ربع زودتر شروع كردم.
هوراشيونلسون

• از زندگي لذت ببريد‚ ديرتر از آن است كه فكر مي‌كنيد.

• فرصتي نيست كه از خم به قدح ريزي مي
لب من بر لب خُم نهِ كه همين يك نفس است

• از اين خطا به آن خطا‚ كل حقيقت را كشف مي‌كنيم.
فرويد

• تجربه نامي است كه آدمي بر اشتباهات خود مي‌گذارد.
اسكاروايلد

• شما به هزارگونه خوبيد‚ و آنگاه كه خوب نيستيد‚ بد نيستيد.
جبران خليل جبران

• سعي كنيد آنچه را دوست داريد بدست آوريد‚ در غير اينصورت هر چه را بدست مي‌آوريد‚ دوست داشته باشيد.
جرج برنارد شاو

• پيري‚ غيرمنتظره‌ترين چيزي است كه به سراغ انسان مي‌آيد.
لئون تروتسكي

• تجارت‚ بدون تبليغات‚ مثل چشمك زدن به دختري است در تاريكي: خودت مي‌داني چه مي‌كني اما ديگران نمي‌دانند!
ادگارواتسون هاد

• تجربه‚ شانه‌اي است كه طبيعت زماني به دست ما مي‌دهد كه ديگر كچل شده‌ايم.>
ضرب‌المثل بلژيكي

• بعضي آدم‌ها هر حرفي را باور مي‌كنند به شرطي كه درگوشي به آنها بگوييد.
لوئيز. ب. نايزر

• زندگي بي‌اندازه خوشتر مي‌گذشت‚ اگر در هشتاد سالگي بدنيا مي‌آمديم و خوش خوشك به هجده سالگي مي‌رسيديم.
مارك تواين

• دستورالعمل خوشبختي‚ غرق شدن در چيزهاي كوچك و به ظاهر كم اهميت است.
ادوارد نيوتن

• عمري سپري كردم تا بفهمم فهميدن همه چيز لا‌زم نيست.
رنه كوتي

• هر وقت مي‌شنوم كسي با افسوس مي‌گويد <زندگي سخت است> مي‌خواهم از او بپرسم: <در مقايسه با چي؟>
سيلا‌ني.جي.هاريس

• دقيقاً مي‌دانست كه كي چيزي نگويد.
اسكاروايلد

• براي موفقيت نمي‌توانم به شما دستورالعملي بدهم اما اگر مي‌خواهيد‚ بدانيد دستورالعمل شكست اين است: طوري رفتار كنيد كه همه از شما راضي باشند.
هربرت بايارد سوئوپ

• فراموش كن چيزي را كه نمي‌تواني به دست آوري و به دست آور آنچه را كه نمي‌تواني فراموش كني.
شكسپير

• دهانت را ببندي و احمق جلوه كني‚ بهتر از آن است كه با گشودن آن همه شك و ترديدها را از ميان برداري!
مارك تواين

• مفهوم خوشبختي واقعي را نفهميدم تا ازدواج كردم…. و آن وقت ديگر خيلي دير شده بود!
ماكس كافمن

• يك توصيه به كساني كه مي‌خواهند ازدواج كنند: ازدواج نكنيد!

• وقتي مردي بي‌دليل براي همسرش گل مي‌آورد‚ حتماً دليلي در كار است!
مالي مك گي

• كسي كه هنگام خراب شدن كاري لبخند مي‌زند احتمالا‌ً كسي را پيدا كرده كه تقصير را گردن او بيندازد.
اي. فريمن

• پذيرفتن انتقاد كاري است بس دشوار به ويژه از طرف بستگان و دوستان و آشنايان و غريبه‌ها!
فرانكلين.پ. جونز

• وقتي براي درمان يك بيماري راه‌هاي مختلفي پيشنهاد مي‌شود‚ مفهوم‌اش اين است كه آن بيماري‚ غيرقابل علا‌ج است.
آنتون چخوف

• جوان كه بودم فكر مي‌كردم ثروت و قدرت خوشبختي مي‌آورد… حالا‌ مي‌بينم درست فكر مي‌كردم!
گان ويلسون

• وقتي در جايي خواندم كه سيگار كشيدن باعث سرطان مي‌شود‚ آنقدر ناراحت شدم كه خواندن را به طور كلي ترك كردم.
آنا ك. كروان

• خدايا مرا از شر دوستانم در امان بدار‚ از پس دشمنانم خودم برمي‌آيم.
مارشال دوويلا‌ر

• روانشناس كسي است كه وقتي دختري زيبا وارد اطاق مي‌شود چهره ديگران را تماشا مي‌كند.
بروس پاترسون

• تو درباره تفاوت يك زن جوان با زن جوان ديگر‚ مثل همه مردهاي جوان سخت غلو مي كني.
جرج برناردشاو

• به آدم‌هايي كه هنگام سخنراني به ساعت‌شان نگاه مي‌كنند اعتراضي ندارم. اما به اينكه ساعتشان را تكان مي‌دهند تا از كاركردنش مطمئن شوند‚ شديداً معترضم.
لرد بريلت
 

 

طراحی سایت توسط پارس میزبان