ازدواج 3

چه كنيم تا كساني را كه انتخاب كرده ايم با ما ازدواج كنيم ؟
چند درصد توافق براي ازدواج كافي است ؟
خواستگاري :بهترين مدل انتخاب همسر
مديريت نگهداري يك فرد
انتخاب
شناخت طرف مقابل
انتخاب با نگاه اول ، مردود يا قبول
چگونه مي توان به فردي ثابت كرد كه او را دوست داريم؟
خواست بيولوژيك و سايكولوژيك يعني چه و در چه سني؟
در اولين جلسه آشنائي به يكديگر چه بگوئيم؟
تاثير صدا و محتويات كلام در رابطه
چگونه باهم صحبت كنيم ؟
شناخت در سفر ، عصبانيت ، حين غذا خوردن و...
تحقيق در گذشته فرد يا فضولي ؟
چه كادوئي بخريم ؟
كي كادو بدهيم ؟
براي نگهداري يك مرد چكار كنيم ؟
براي نگهداري يك زن چكار كنيم ؟
موقع جدا شدن چگونه رفتار كنيم ؟
مراتب همگوني در زندگي مشترك (خانواده ، ظاهر ، سن ، هوش ، شخصيت ،احساس ،عاطفه و ارتباط جنسي )
آيا مي توان به مردان زياد ابراز احساسات كرد ؟
مراحل رفع ايرادات
زمان دقيق مشاوره ازدواج
 

طراحی سایت توسط پارس میزبان