ازدواج 6

خواستگاري وآداب آن
مراسم و دوران نامزدي
مهريه وجهيزيه
دستورات دوران نامزدي
ازدواج با زنان مطلقه ، مسن و ...
خواستگاري (آرامش / چه بپوشيم ؟/چه رنگي ؟ /چه گلي ؟ /چه رنگي ؟/چه ساعتي ؟/ چند ساعت ؟ )
خوش آمد گويي
چه بگوييم ؟
چگونه پذيرايي كنيم ؟
جواب مثبت يا منفي را چگونه بدهيم ؟
آيا مهريه لازم است ؟
ميزان مهريه
جهيزيه
مراسم نامزدي ، رسمي يا خصوصي ؟
تعداد مهمانان مراسم نامزدي
دردوران نامزدي كجا يكديگر را ملاقات كنيم ؟
دردوران نامزدي چقدر ارتباط مجاز است ؟
دردوران نامزدي چقدر احساس به طرف مقابل طبيعي است ؟
چگونه بفهيم علاقه ما به فرد مقابل طبيعي است يا خير ؟
طول دوران نامزدي چقدر باشد ؟
ازدواج وفقر عاطفي
ازدواج وفقر جنسي
 

طراحی سایت توسط پارس میزبان