ازدواج 7

هفت دستوربراي شروع موفق زندگي مشترك
تكنيك حل مسائل زندگي زناشويي
آداب مراسم عقد
آداب مراسم عروسي
كاهش استرس در منزل
چگونه از زندگي زناشويي لذت ببريم
موسسات همسر يابي
پيشگيري از صدمات روحي وجسمي ناشي از روابط پايان يافته
مشاوره ازدواج
مراسم عقد :محل عقد / سفره عقد / آرايش / مدعوين /هديه عقد /شام
در محضر عقد كنيم يا منزل ؟
فاصله عقد وعروسي چقدر باشد ؟
خريد عروسي ، حلقه ، لباس ...با چه كساني ؟
مراسم عروسي كجا / چه تعداد ميهمان / رفتار طي مراسم / شام
چند ساعت در روز همسر خود را ببينيم ؟
تقسيم سليقه ها در منزل
در ابتداي زندگي مشترك چه چيز هايي را نبايد گفت ؟
نقش اقتصادي در زندگي مشترك
رابطه با اطرافيان خود وهمسر
چگونگي رابطه وصحبت با همسر
حفظ ارتباط با دوستان قديم
توجه به سلامتي جسم
نقش ارتباط جنسي نرمال درزندگي زناشويي موفق
 

طراحی سایت توسط پارس میزبان