ازدواج 8

ضرورت داشتن برنامه در آغاز زندگي مشترك
محتواي برنامه مدون زندگي مشترك (روزانه - دراز مدت )
خانه زدگي
آزادي يا عشق
بچه دار شدن
برنامه روزانه زندگي مشترك
مسافرت چقدر / چه وقت / باچه كساني ؟
كارمنزل / زن يا مرد؟
با چه كساني رفت وآمد كنيم ؟
خانه زدگي چيست ؟
چه كساني بيشتر به خانه زدگي مبتلا مي شود ؟
گزارش ندهيد ؟
دعوا نكنيد ؟
برنامه دراز مدت زندگي مشترك كدامند ؟
چه مدت پس از ازدواج بچه دار شويم ؟
 چند بچه كافي است ؟
مقدمات بچه دار شدن


 

طراحی سایت توسط پارس میزبان