صفحه اصلی arrow ایین بهتر زیستن arrow مجموعه فیلم های آموزشی آئین بهتر زیستن

مجموعه فیلم های آموزشی آئین بهتر زیستنمجموعه فیلم های آموزشی آئین بهتر زیستن - الفبای سلامت روان 

عنوان

سخنران

تعداد1هشت گام تا ازدواج

دکترمجد

روانپزشک
و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

(­8عدد­­ DVD)

1200000 ریال2ازدواج موفق

دکتر مجد ، دکتر افشین یداللهی دکتر وحید ایروانی  -دکتر کیهان نیا

یک پکیج

( 1عدد DVD )

120000ریال3رابطه و تداوم آن

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج
( 2عدد
DVD )

200000ریال4اعتماد به نفس

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد ِ
DVD )

200000ریال5سوء ظن

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2 عدد
DVD)

200000ریال6


دوست داشتن
و
عشق ورزیدن

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد
DVD )

200000ریال7


کودک و بازی

مفاهیم بازی  در  کودکان

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج 

( 2عدد
DVD )

200000ریال8اضطراب

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد
DVD )

220000ریال9افسردگی

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد
DVD )

200000ریال10وسواس

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد
DVD )

200000ریال11


روانشناسی رنگها
چهره ،خط وامضاء

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد
DVD )

200000ریال12


شکست و ناکامی   ازدواج  مجدد

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد
DVD )

200000ریال13


روانشناسی زن و مرد

کلیات وتاریخچه

دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال14


روانشناسی زن ومرد

تفکر ، هوش ، حافظه

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال15


روانشناسی زن و مرد

احساسات و عواطف

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال16زایمان و بارداری

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال17


ارتباط با رده های      مختلف سنی

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال18


روانشناسی رشد

تولد تا یک سالگی

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال
19

روانشناسی رشد

1 تا 3 سالگی (1)
نظم،نقاشی، مذهب
الگوبرداری

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال20تأثیر متقابل رفتار

دکترمجد

­روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال21روانشناسی شخصیت

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال22


روانشناسی صوتی
زن و مرد

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

2عدد CD

150000ریال23ناموفقیت

زنده یاد دکتر افشین یداللهی

روانپزشک

یک پکیج

( 1عدد DVD )

140000ریال24


زنده بودن
یا
زندگی کردن

زنده یاد دکتر افشین یداللهی

روانپزشک

یک پکیج

( 1عدد DVD )

140000ریال25آداب معاشرت

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال26


روانشناسی زن و مرد

ابراز احساسات

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال27

روانشناسی رشد
1تا 3 سالگی(2)
اخلاق، مهدکودک،
شرم و خجالت

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال28

روانشناسی رشد
1تا 3 سالگی(3)
ادب، وسواس
کنترل گری

دکترمجد

­روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال29

روانشناسی رشد
1تا 3 سالگی(4)
تخیل، راه رفتن
اقتدار، تکلّم

دکترمجد

­روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 1عدد DVD )

120000ریال30

روانشناسی رشد
3تا 6 سالگی (1)     هویت جنسی
همانندسازی پسران

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال31

روانشناسی رشد
3تا 6 سالگی (2)       پسران فقدان پدر و مادر
همانند سازی دختران

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 2عدد DVD )

200000ریال32اضطراب والدین

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 1عدد DVD )

120000ریال33هنر زندگی زناشویی

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 1عدد DVD )

120000ریال34کودکان بیش فعال

دکترمجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یک پکیج

( 1عدد DVD )

120000ریال

35 روانشناسی رشد
3تا6 سالگی ( 3)
دختران فقدان پدر و مادر یا هر دو
دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران
یک پکیج 
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
36 مدرسه، بلوغ دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
37 نوجوانی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
38 ازدواج هراسی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
39 اسکیزوفرنی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
40 انسان در قرن 21 دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
41 انسان سیستم های الکترونیک و فضای مجازی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
42 ریزه کاری های ضروری زندگی
1 و2
دکتر مجد 
روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج 
( 2عدد DVD )
200000 ریال
43 ریزه کاری های ضروری زندگی
3 و4
دکتر مجد 

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج 
(2 عدد DVD )

200000ریال
44 بگو مگو تعطیل دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
45 بحران هویت دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
46 ما، حقوق .تکالیف دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
47 بیان عشق دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
48 آشنایی با مبانی روانکاوی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
49 چکاپ سلامت روان دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
(2 عدد DVD )

200000ریال
50 زندگی پس از جدایی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
51 ساعت 9 صبح بهتر از ساعت 10 صبح است دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال
52 بدپیله گی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال
53 در زندگی با عزیز بیمارمان دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال

54
آنکه گفت آری، آنکه گفت نه! دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
(2 عدد DVD )

200000ریال

55
آلزایمر دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج 
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال
56 هیستری دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج 
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال
57 پرخاشگری دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج 
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال
58 طراوت در زندگی زناشویی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
(2 عدد DVD )

200000ریال

59
اختلال پانیک دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال

60
خواب دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال

61
بیماری های روان تنی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال

62
مهارت های شهروندی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 2عدد DVD )
200000 ریال

63
افسردگی دوقطبی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال
64 اضطراب در کودکان دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال
65 فضولی دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال
66 جوانی 
مجموعه اول
دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج
( 2عدد DVD )
200000 ریال
67 جوانی 
مجموعه دوم
دکتر مجد

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج 
( 2عدد DVD )
200000 ریال
68 جوانی 
مجموعه سوم
دکتر مجد 

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج 
( 2عدد DVD )
200000 ریال
69 جوانی 
مجموعه چهارم
دکتر مجد 

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج 
( 1 عدد DVD )

120000 ریال
70 شاخه گلی تقدیم به آفتاب دکتر مجد 

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
یک پکیج 
( 1 عدد DVD  و 1عدد CD)

150000 ریال


 

طراحی سایت توسط پارس میزبان